+ Read in Tamilஉள்ளூர் அங்காடியிலிருந்து டிஜிட்டல் ஸ்டோர்:ஹூட்டிஆஸ்க் உள்ளூர் கடைகள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு அவர்களின் முதல் ஆன்லைன் ஸ்டோரை அமைக்க உதவுகிறது

நீங்கள் ஒரு லோக்கல் வணிக உரிமையாளராக இருந்தால், ஆன்லைனில் உங்கள் ஈ-காமர்ஸ் ஸ்டோரை எளிதாக அமைத்து விற்பனையை அதிகரிக்க பில்லிங் மென்பொருள் மற்றும் மொபைல் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த தளத்தை ஹூட்டிஆஸ்க் வழங்குகிறது.

For neighborhood businesses and establishments, why Goodyask?

The words of Raju Anbarasan, the founder of Goodyask, a hyperlocal e-commerce platform based in Tamilnadu that is integrated with a website, billing software, and mobile app (which is currently accessible on Android), “You do not need to spend very much to make a difference to your local business.”  He gets upset when the pandemic is brought up. “During the last five years, the local economy has faced many obstacles due to the COVID-19 pandemic and the subsequent recession that have adversely affected everyone’s earnings.”

The extraordinary growth of online buying, which is available around the clock, has placed smaller businesses in a difficult financial position. Things are bad here in Tamilnadu, where the economy is primarily focused on agriculture and rural development. Goodyask was founded to foster community-based selling among nearby businesses. “If you’re a local business owner, we offer a range of payment options to increase your online sales, so you can begin setting up an e-commerce store using Goodyask in no time,” he adds.

Check the complete Business Profile, Story & Offer of Goodyask here
Goodyask-ecommerce-store-local-shops-businesses-online-chennai

How to Get Set Up on Goodyask: The Procedure, Costs and Promotion

“To join our platform as a store/shop owner or service provider, just provide your Aadhar card, GST number, and other necessary details for owner recognition. Businesses dealing with food must submit images of their workspace for verification along with the FSSAI registration number or food license. Next, vendors can start building their e-store by installing our app from Android, creating an account (which they can use on all devices), and upload their goods and services. In the not-too-distant future, each vendor will have its admin panel with several capabilities that may be customized. Anbarasan says.  “Every vendor will be charged ₹500 as a joining fee and ₹5000 as an annual subscription fee,” he continues. Both transaction fees and commissions are waived. (The only fees associated with processing a transaction are payment gateway fees).

Goodyask-ecommerce-store-local-shops-businesses-online-diwali-discount

With Goodyask, you can quickly create an online store and boost your online sales if you’re a local seller, business owner, or service provider. Additionally, signing up for our platform requires a few minutes and is extremely affordable.

“With Goodyask, you can quickly create an online store and boost your online sales if you’re a local seller, business owner, or service provider. Additionally, signing up for our platform requires a few minutes and is extremely affordable.”

Anbarasan, Founder, goodyask

Several digital marketing techniques, such as SEO and SMO, are used to promote the platform. Onboarding new vendors to the platform has been facilitated by direct marketing, telemarketing, and one-on-one meetings. The vendors are responsible for the delivery of goods or services to the consumers.

User Experience, Security & Customization Features

The platform’s user experience (UX) has proven to be its greatest asset thus far. There has been an apparent enhancement in the user interface (UI). The smooth and hassle-free transition for local businesses from in-person to digital is especially crucial in this case. The enormously favorable response the platform has gotten since its launch is evidence of this. Only by having a better understanding of the product/service lines and unique needs of the vendors was this possible. And the platform’s sustainability also rests there.

Anbarasan with Suresh Kumar Gunasekaran, Founder, CEO – Pepul & MacAppStudio

The platform team intends to incorporate CRM to improve the customer experience and business authentication with a verified badge or tag for enhanced security and brand discovery. In addition, a star rating system based on feedback from customers is in place to assist businesses in increasing conversions, boosting exposure, and gaining the trust of prospective customers. This platform also has the benefit of allowing vendors to generate sales reports at any time via the admin panel. With Razorpay serving as the internet-based payment gateway, and Axis Bank as the banking partner, the platform’s robust security features are made even better by being installed on an AWS cloud server.

Platform’s Customer Retention Strategies

The platform’s client retention strategies center on giving small vendors, local shop and store owners, and service providers comprehensive training on the value of setting up an e-store and how to increase their online sales figures—despite the fact that the platform’s exit rate has been comparatively low. As a technology partner, TECHFIDELIGHT acknowledges that local businesses do understand that our platform is not a magic potion and that it could take several months to optimize data and channel efforts to bring results. A further benefit of the platform, as has already been mentioned, is its easy vendor onboarding procedure.

Goodyask-ecommerce-store-local-shops-businesses-online-tn-cbe

Customer Policies & Guidelines

Vendors are cautioned when exploiting the community standards and norms of the platform. For instance, a vendor is given a warning in any event if they receive three negative signals from purchasers. If the vendor receives five or more red flags, they will need to change their plan of action to keep the platform’s reputation intact.  One of the main goals of the app platform is to provide a great user experience, thus if the need arises, the vendor could be temporarily withdrawn until ratings are improved.

Support Features

Vendors receive a comprehensive range of assistance options, ranging from product upload including identification of the appropriate distribution and marketing channels to suitable technical assistance and customer service, and full-scale training. When improving sales numbers and bringing the physical store to the next level is critical to a small business, Goodyask guarantees that the appropriate level of training is provided.  For merchants on the platform who want to maximize their brand presence and sales online, a minimal hourly fee of INR 100 is charged against any product or tech customization required.

Users search for the brand’s profile using the following Keywords:
Retail online shopping, online sales for retail businesses, e-commerce platform for local businesses with incorporated billing software, e-commerce for local shops, e-commerce mobile applications for local stores, e-commerce platforms for local service providers, and e-commerce platform for local sellers.

‘From Physical to Digital’: Goodyask helps set up a local store’s first online store in no time.